Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia – badanie jakościowe i ilościowe polskich placówek opieki medycznej

 • Branża

  IT i telekomunikacja

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca usług IT

 • Czas realizacji

  4 tygoddnie

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja, rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Jeden z liderów na rynku usług IT w Polsce zlecił zespołowi badawczemu PMR projekt, mający na celu analizę poziomu dostosowania polskich placówek służby zdrowia do założeń nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Nasze rozwiązanie

Projekt składa się z dwóch komplementarnych etapów.

Pierwszy etap obejmował realizację ponad 250 wywiadów ilościowych w placówkach z różnych sektorów służby zdrowia (szpitale publiczne, szpitale niepubliczne, NPZOZ, PZOZ). W trakcie wywiadów poruszano problematykę cyfryzacji w placówkach, źródeł jej finansowania oraz potencjalnych barier stojąc na przeszkodzie wdrażania projektu usług IT.

W ramach drugiego etapu przeprowadzono szereg wywiadów jakościowych z ekspertami w branży IT, ochrony zdrowia oraz partnerami Klienta. Celem wywiadów było pogłębienie tematyki cyfryzacji służby zdrowia, identyfikacja optymalnych modeli wdrożenia usług IT oraz prognoz dotyczących tempa realizacji tego typu projektów.

Korzyść dla klienta

W ręce klienta trafiła kompleksowa analiza obejmująca problematykę cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia. W ramach projektu zidentyfikowano tempo wdrażania usług IT w różnych rodzajach placówek medycznych oraz określono plany wdrażania zapisów ustawy. Ponadto ustalono odsetek placówek, w których zaimplementowano elektroniczny system dokumentacji medycznej (EDM) oraz określono źródła finansowania oraz bariery stojące na przeszkodzie realizacji projektu cyfryzacji. Zdiagnozowano również preferowane modele usług IT (zasoby własne a model outsourcingowy) w poszczególnych placówkach
.
Pogłębiona analiza z zakresu wykorzystania usług IT w sektorze medycznym pozwoli klientowi na dopasowanie oferty do oczekiwań placówek medycznych. Klient, bogatszy o informacje uzyskane w ramach tego projekt, będzie miał szansę na wybranie optymalnej strategii biznesowej skierowanej do polskich placówek służby zdrowia.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research