Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Polski sektor budowlany zaczyna wychodzić z kryzysu – według wyników Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR

 • Branża

  Budowlana

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

 • Czas realizacji

  5 tygodnii

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

PMR przeprowadził badanie wśród największych firm działających na polskim rynku budowlanym, w ramach cyklicznie prowadzonej analizy tego sektora. Badanie było niezbędne dla powstania branżowej publikacji PMR pt. „Sektor budowlany w Polsce. Prognozy rozwoju na lata 2014-2020”. Głównym celem badania była diagnoza kondycji polskiego sektora budowlanego, perspektyw rozwoju oraz analiza poszczególnych segmentów.

Nasze rozwiązanie

Do badania zaproszono przedsiębiorstwa, które znajdowały się na liście 200 największych firm działających na polskim rynku budowlanym. Przeprowadzono wywiady z pracownikami wysokiego szczebla (m.in. z dyrektorami, kierownikami, właścicielami) głównie działów marketingu i sprzedaży. Rozmowy prowadzono za pomocą techniki komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych (CATI). Odpowiedni dobór próby pozwolił uzyskać wgląd w cały polski sektor budowlany.

Dużą zaletę stanowi obliczany od pierwszej edycji badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, który obrazowo pokazuje zmiany, jakie zachodzą na polskim rynku budowlanym.

Korzyść dla klienta

Analiza wyników uzyskanych w toku przeprowadzonego badania umożliwiła diagnozę następujących obszarów:

• bieżąca sytuacja w polskiej branży budowlanej
• perspektywy rozwoju badanego sektora rynku
• aktualna sytuacja finansowa i kadrowa firm
• bariery oraz czynniki ułatwiające działalność na rynku budowlanym
• dynamika sytuacji finansowej przedsiębiorstw
• prognoza sytuacji finansowej firm w perspektywie najbliższych lat
• ocena portfela zamówień firmy w oparciu o wartość zrealizowanych projektów
• poziom inwestycji firm
• analiza konkurencji w branży budowlanej.

Wyniki badania pokazują, że polski sektor budowlany zaczyna wychodzić z kryzysu. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR po raz pierwszy od września 2011 r. osiągnął dodatnią wartość, a największy jego wzrost odnotowano w segmencie budownictwa inżynieryjnego. Analiza odpowiedzi przedstawicieli największych firm budowlanych również potwierdza, że sytuacja w sektorze budowlanym stopniowo zaczyna ulegać poprawie.

Badanie dostarczyło ponadto danych na temat uczestnictwa polskich firm budowlanych w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz oceny wpływu inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020. Innymi zagadnieniami poruszonymi w badaniu były skala zjawiska zatorów płatniczych oraz praktyki stosowania cen dumpingowych.

Ciągłość w pozyskiwaniu danych nt. sektora budowlanego w Polsce pozwala na porównanie wyników w czasie i obserwacje dynamiki trendów.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research