Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Pozostałe badania

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania opinii publicznej

Podejmowanie istotnych dla różnych grup społecznych decyzji wymaga odpowiedniego wsparcia informacyjnego. Badania opinii publicznej stanowią jedno ze źródeł takich informacji.

  • Jak kształtują się opinie mieszkańców danego miasta, regionu, kraju na temat istotnej społecznie kwestii?
  • Jakie są preferencje polityczne mieszkańców danego miasta, regionu, kraju?
  • Jakie są najistotniejsze wydarzenia i zjawiska według mieszkańców danego miasta, regionu, kraju?

Dominująca w tych badaniach tematyka dotyka obszarów istotnych społecznie, a związanych z rozwojem społeczności lokalnych i różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Znajomość opinii publicznej wskazuje politykom czy działaczom organizacji pozarządowych, jakie są poglądy na temat danego zjawiska i jak duża część społeczeństwa je podziela. Informacji na temat tych poglądów dostarczają badania opinii publicznej.

Co oferujemy

Zakres badania – zarówno tematyczny, jak i geograficzny – zależy od potrzeb podmiotu zlecającego badanie. Badania opinii publicznej prowadzi się zarówno w skali całego kraju, jak i w skali miasta czy powiatu. Badaniem może być objęta cała populacja pełnoletnich mieszkańców danego obszaru, lub tylko grupa dokładnie zdefiniowanych osób, dla których istotny jest dany problem. W skład badań opinii wchodzą również badania preferencji politycznych. Efektem badania jest raport bazujący na analizach opartych o reprezentatywne dla danej populacji badanie. Wyniki prezentowane są w formie tabel i wykresów wraz z komentarzem – interpretacją. W sytuacji gdy badanie dotyczy akcji społecznych, raport zawiera również rekomendacje.

Jak to robimy

Stosując metody ilościowego pomiaru opinii – wywiady i ankiety, zespół PMR Research realizuje badanie na odpowiednio dobranej, reprezentatywnej próbie, która swoją strukturą odpowiada populacji zdefiniowanej na potrzeby badania oraz która jest odpowiednio duża, co gwarantuje uzyskanie wyników z akceptowalnym błędem pomiaru na poziomie 3 punktów procentowych.