Metodologie PMR Research

Techniki

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Wywiady

Technika wywiadu polega na bezpośredniej rozmowie ankietera z respondentem oraz odnotowywaniu odpowiedzi w odpowiednio przygotowanym kwestionariuszu lub jego elektronicznym odpowiedniku.

Korzystamy z różnych rodzajów wywiadów:

CATI (computer-assisted telephone interviewing)

CATI to technika stosowana głównie podczas realizacji badań ilościowych. Badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Ankieter w czasie rozmowy telefonicznej zadaje kolejne pytania, a odpowiedzi zaznacza lub zapisuje w odpowiednio przygotowanych polach. Wyniki są od razu zapisywane w centralnej bazie danych. Technika ta eliminuje większość typowych błędów ankieterskich, skraca czas prowadzenia badania oraz pozwala na bieżąco śledzić etapy realizacji badania. Jednocześnie skrypt odpowiedzialny za wyświetlanie kolejnych pytań czuwa nad logiczną spójnością zbieranych danych. Aby utrzymać wysoką jakość zbieranych informacji, wywiady telefoniczne nie powinny być zbyt długie.

CAWI (computer-assisted web interviewing)

CAWI to technika stosowana podczas realizacji badań ilościowych. Badanie realizowane jest za pomocą elektronicznej ankiety, którą respondent wypełnia samodzielnie, korzystając z komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu. Wyniki są bezpośrednio zapisywane w centralnej bazie danych. Skrypt odpowiedzialny za wyświetlanie kolejnych pytań gwarantuje utrzymanie logicznej spójności zbieranych danych. Wraz z pytaniami wyświetlane są instrukcje dla respondenta. Technika ta pozwala na relatywnie szybką realizację badań, a respondent może wypełnić ankietę w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie. Problem stanowi odpowiednie zdefiniowanie i skonstruowanie próby, tak aby odpowiadała opisywanej w badaniu populacji.

CAPI (computer-assisted personal interviewing)

CAPI to technika stosowana podczas realizacji głównie badań ilościowych. Respondent odpowiada na pytania ankietera w czasie bezpośredniej rozmowy, jednak pytania i listy odpowiedzi wyświetlane są na ekranie urządzenia multimedialnego (laptopa, palmtopa), co pozwala również na prezentowanie materiałów audiowizualnych. Stosowane do tego typu wywiadów oprogramowanie pozwala na kontrolowanie czasu wywiadu oraz prezentację materiałów multimedialnych.

PAPI (paper and pencil interview)

PAPI to technika stosowana podczas realizacji badań ilościowych. Badanie realizowane jest za pomocą papierowego kwestionariusza. Respondent odpowiada na pytania zadawane w czasie bezpośredniego spotkania – rozmowy. Wywiady mogą być przeprowadzane zarówno w domach respondentów, jak również w miejscu pracy, gdy mamy do czynienia z badaniami B2B, lub w specjalnie przystosowanych salach firmy badawczej. Uzyskane w ten sposób wyniki są następnie zapisywane (kodowane) w formie plików pakietów statystycznych.

IDI (individual in-depth interview)

IDI to technika stosowana podczas realizacji badań jakościowych. Indywidualne wywiady pogłębione polegają na szczegółowej i wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem rozmowy jest uzyskanie precyzyjnych informacji na dany temat, drążenie poszczególnych wątków, eliminowanie niejasności, poszerzanie zakresu dotychczas posiadanej wiedzy. W czasie wywiadu moderator wspomaga się przewodnikiem wywiadu lub wystandaryzowaną listą poszukiwanych informacji i zadaje kolejne pytania eksplorujące tak, aby zrozumieć perspektywę respondenta i jego ocenę badanego zjawiska.