Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Nasze metodologie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Brand Image

PMR Brand Image

PMR Brand Image to stworzona na podstawie wiedzy i doświadczenia PMR metodologia badań wizerunku marki, która zapewnia uzyskanie wiarygodnej odpowiedzi na kwestie dotyczące wizerunku marki.

Marki są dziś podstawową wartością firm, a badania wizerunku marki leżą u podstaw kreowania strategii marketingowych.

Wizerunek marki to przede wszystkim:

  • znajomość marki,
  • sposób postrzegania marki na tle marek konkurencyjnych,
  • emocjonalny stosunek do marki,
  • przywiązanie do marki,
  • wartość marki dla konsumenta,
  • postrzeganie marki a zachowania konsumenta,
  • zmiany relacji marka-konsument w czasie.

By zbadać źródła tworzenia się wizerunku marki, analizujemy wszelkie atrybuty marek (np. opakowanie, nazwę, założenia dotyczące reklam i prototypy produktów) poprzez poznanie opinii konsumentów, wywiady z ekspertami rynkowymi i trend-setterami oraz internetowe word of mouth. Identyfikujemy elementy wizerunku marki, które mają najważniejszy wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i rekomendujemy najbardziej efektywne kierunki kształtowania wizerunku marki.

Korzystając z naszych doświadczeń na różnych rynkach, dostosowujemy metodologię do specyfiki marki klienta. Dzięki szczegółowym konsultacjom z klientem rozumiemy jego cele biznesowe i marketingowe i pomagamy w ich osiąganiu.

Realizujemy zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe:

Jakościowe badanie wizerunku marki

W wyniku badania klient otrzymuje jakościowy obraz marki w oczach konsumentów, zestaw pojęć, którymi posługuje się konsument do opisu marki oraz inspiracje i nowe koncepty komunikacji marketingowej. Badanie jakościowe może być samodzielnym badaniem lub fazą wstępną przed realizacją badania ilościowego. W ramach projektu badawczego stosujemy następujące techniki zbierania danych: grupy fokusowe (FGI), wywiady pogłębione (IDI), badania etnograficzne oraz analizę treści internetowych.

Ilościowe badanie wizerunku marki

Metody ilościowe pozwalają zmierzyć potencjał marki i porównać go z innymi markami, porównać wizerunek marki w różnych grupach klientów oraz dokonać segmentacji rynku. Zastosowanie technik analitycznych umożliwia wskazanie elementów marki istotnych dla wyborów konsumenta, a także przewag konkurencyjnych marki. W ramach projektu badawczego stosujemy następujące techniki zbierania danych: sondaże telefoniczne (CATI) i bezpośrednie (F2F), testy typu central location (CLT), hall test, exit polls oraz badania internetowe.