Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Kolejna edycja badania polskiego sektora budowlanego

 • Branża

  Sektor budowlany

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

W związku z kolejną edycją raportu Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2016, PMR przeprowadził badanie wśród największych firm działających na polskim rynku budowlanym. Głównym celem badania była diagnoza kondycji polskiego sektora budowlanego, perspektyw rozwoju tego rynku oraz analiza poszczególnych segmentów.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Przeprowadzono 135 wywiadów wśród dyrektorów, kierowników, właścicieli i innych pracowników wysokiego szczebla zarządzania (głównie działu marketingu i sprzedaży). Odpowiednio dobrana próba pozwoliła na uzyskanie wartościowych i miarodajnych wyników na temat całego polskiego sektora budowlanego. Do badania zaproszono przedsiębiorstwa, które znajdowały się na liście 200 największych firm budowlanych działających na polskim rynku.

Korzyść dla klienta

Przeprowadzone badanie oraz statystyczna analiza zebranych danych pozwoliły zdiagnozować:

 • bieżącą sytuację w polskiej branży budowlanej
 • perspektywy rozwoju badanego sektora rynku
 • aktualną sytuację finansową i kadrową firm
 • czynniki ułatwiające i utrudniające działalność na rynku budowlanym
 • dynamikę sytuacji finansowej przedsiębiorstw w latach 2012 i 2013
 • prognozę sytuacji finansowej firm w perspektywie najbliższych lat
 • ocenę portfela zamówień firmy w oparciu o wartość zrealizowanych projektów
 • poziom inwestycji firm w ciągu najbliższego roku
 • analizę zjawiska konkurencji w branży budowlanej.
Inne obszary, których dotyczyło badanie to: postulowane zmiany w prawie zamówień publicznych, skala zjawiska zatorów płatniczych, praktyki stosowania cen dumpingowych, współpraca z podwykonawcami oraz uczestnictwo polskich firm budowlanych w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W tej edycji badania zapytano również o ocenę wpływu inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020.
Dzięki uwzględnieniu w raporcie wyników z poprzednich edycji projektu, mogliśmy dokonać analizy zmieniających się trendów w branży budowlanej na przestrzeni kilku ostatnich lat i określić dynamikę rozwoju tego sektora.
Szczegółowe opracowanie raportu przez dział PMR Publications znajduje się tutaj.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research