Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie największych firm IT w Polsce

 • Branża

  IT

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Firma badawcza

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Już po raz dziewiąty PMR przeprowadził badanie rynku B2B wśród największych firm informatycznych działających na polskim rynku. Na podstawie raportu Teleinfo 500 oraz ustaleń analityków PMR zajmujących się rynkiem IT, przygotowano listę 300 największych firm działających na polskim rynku IT. Zrealizowano 101 wywiadów z osobami na stanowiskach kierowniczych, posiadające bogatą wiedzę na temat procesów zachodzących w branży IT.

Nasze rozwiązanie

Jako najlepszą formę dotarcia do osób na stanowiskach kierowniczych, wybrano technikę CATI (komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych). W wywiadach z respondentami poruszano tematykę dotyczącą m.in.:

 • bieżącej sytuacji w branży IT
 • identyfikacji barier rozwoju i czynników wzrostu rynku informatycznego
 • dynamiki przychodów badanych przedsiębiorstw
 • oferty outsourcingu IT
 • perspektyw dla rozwoju cloud computing w Polsce.
Ocenie poddano także wpływ organizowanych przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na rozwój rodzimego rynku informatycznego oraz innych istotnych wydarzeń.

Korzyść dla klienta

Zebrane w ten sposób dane pozwoliły na przedstawienie listy barier, które w opinii respondentów najbardziej hamują rozwój branży IT w Polsce oraz czynników, które pomogłyby w rozwoju rynku. Najczęściej wymienianą barierą dla rozwoju branży IT w Polsce jest negatywna sytuacja gospodarcza skutkująca brakiem kapitału na inwestycje w rozwiązania IT. Pomimo napotykanych problemów respondenci przewidują wzrost wartości rynku o 7% w 2013 r.

Wywiady pozwoliły na oszacowanie dynamiki rozwoju branży w bieżącym i kolejnym roku. Ponadto, zebrano opinie na temat perspektyw rozwoju dla poszczególnych segmentów rynku (sprzęt, oprogramowanie, usługi) czy typów usług (SaaS, aplikacji na urządzenia mobilne, outsourcing usług IT, itp.).

Respondenci poproszeni byli o wskazanie branż, które najbardziej inwestują w rozwiązania IT. Ustalono również udziały przychodów branży informatycznej generowanych przez przedsiębiorstwa, administrację publiczną i użytkowników indywidualnych, a także udział firm zajmujących się eksportem rozwiązań IT. Specjalna część badania poświęcona była pogłębionej analizie outsourcingu usług IT i cloud computing (udział firm oferujących takie rozwiązania, rodzaje usług objętych modelem).

Na koniec respondenci dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bieżących wydarzeń wpływających na kondycję branży: organizacji przez Polskę Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Euro 2012, próbie wykupu akcji Synigty przez Asseco Poland i ocenie dotychczasowej działalności Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tylko co dziewiąty badany pozytywnie ocenił dotychczasową działalność Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (13%).

Pełne wyniki stanowiły ważny element raportu PMR.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research