Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Trzynasta edycja badania polskiego sektora budowlanego

Projekt Badawczy - rynek budowlany
PMR Research przeprowadził we wrześniu tego roku kolejną, trzynastą edycję badania wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych największych firm budowlanych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie PMR Publications, a jego wyniki przedstawione zostały w raporcie “Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2010. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2010-2013”. Badanie przeprowadzone zostało techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), a w jego ramach zrealizowano 110 wywiadów z firmami należącymi do grupy 200 największych przedsiębiorstw wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym.

Wyniki badania świadczą o nieznacznej poprawie nastrojów w branży budowlanej w Polsce. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął we wrześniu 2010 r. wartość 7,8 pkt pokazując, że pomimo słabszego początku 2010 r., firmy budowlane w ocenie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej są bardziej optymistyczne niż rok wcześniej.

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2010


Na rynku w dalszym ciągu przeważają firmy, które w obecnej sytuacji dostrzegają więcej zjawisk negatywnych niż pozytywnych, choć zaznaczyć należy, że w ciągu minionych sześciu miesięcy zmalała liczba przedsiębiorstw doszukujących się negatywów. Największą przeszkodą dla firm są problemy z przepisami i urzędnikami (41% wskazań), przy czym odpowiedzi w mniejszym niż pół roku temu stopniu dotyczyły braku regulacji prawnych, które powinny chronić polski rynek przed firmami zagranicznymi, a częściej wskazywano na nadmierną biurokrację, wysoki stopień skomplikowania przepisów oraz niezrozumienie charakterystyki działalności firmy przez prawodawców, jak i urzędników.

Duża konkurencja na rynku jest drugim najczęściej wymienianym przez budowlańców czynnikiem utrudniającym działalność, zwłaszcza mniejszym firmom. Jako kolejną barierę w funkcjonowaniu na rynku budowlanym wymienia się z kolei zaniżanie cen, co ma związek z dużą konkurencyjnością i niskimi cenami wymuszanymi na wykonawcach przez inwestorów. Należy jednak zaznaczyć, że według ankietowanych uciążliwość tego zjawiska w minionych miesiącach nieco osłabła. Badane przedsiębiorstwa wymieniały również inne czynniki utrudniające obecnie funkcjonowanie na rynku budowlanym. Co dziesiąty respondent wskazywał na wysokie koszty pracy, natomiast 9% ankietowanych firm zwracało uwagę na wciąż trudny dostęp do kredytów. Braki kadrowe oraz zatory płatnicze zdecydowanie rzadziej wymieniane były wśród czynników utrudniających funkcjonowanie na rynku.

Co najbardziej utrudnia działalność na rynku budowlanym w Polsce?


Ankieterzy PMR Research zapytali także firmy budowlane o czynniki, które w obecnej chwili najbardziej ułatwiają funkcjonowanie na rynku. Ponieważ większość respondentów nie dostrzega żadnych znaczących ułatwień w działalności, uzyskano jedynie 51 wartościowych odpowiedzi na to pytanie.

Wśród czynników ułatwiających działalność na polskim rynku budowlanym ankietowani najczęściej wymieniali dotacje unijne, dzięki którym inwestycje sektora publicznego w dużym stopniu zrekompensowały ubytek inwestycji sektora prywatnego (uważa tak 27% ankietowanych). Na kolejnym miejscu znalazły się dobre kontakty biznesowe, zwłaszcza trwałe i dobre relacje z inwestorami i podwykonawcami. Respondenci wskazywali również na stabilne otoczenie prawne, posiadanie przez firmę odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a także coraz większą dostępność kredytów w gospodarce.

Co najbardziej utrudnia działalność na rynku budowlanym w Polsce?


Pełne wyniki badania zostały opublikowane w najnowszym raporcie PMR Publications pt. „Sektor budowlany w Polsce II połowa 2010 – Prognozy rozwoju na lata 2010-2013”.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60
Powrót do Listy Projektów - PMR Research